Kontakt:
tel. 61 8303 303

REGULAMIN KLUBU FITNESS

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu  Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Klubu Fitness Sportoteka z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Sportowej 2, zwanego dalej Klubem. Regulamin jest integralną częścią umowy członkowskiej zwanej dalej Umową zawartej z klientem zwanym dalej Członkiem Klubu .
 2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności do udziału z zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz:

-       zawarły umowę z Klubem  i w związku z tym posiadają ważną kartę członkowską na świadczenie usług,

-      wykupiły jednorazowy karnet wstępu tzw wejście jednorazowe lub karnet na określoną ilość wejść             

2. Członkostwo Klubu

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Klubu.
 2. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony albo na czas określony: 1 miesiąca.
 3. W przypadku umowy na czas nieokreślony, Umowa obowiązuje do momentu jej zakończenia z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia najbliższej płatności miesięcznej.
 4. Aby rozwiązać Umowę na czas nieokreślony Klubowicz ma obowiązek zgłosić pisemnie chęć rozwiązania umowy poprzez formularz dostępny w recepcji klubu.
 5. W przypadku Umowy na czas określony umowa obowiązuje przez okres na jaki została zawarta z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w &2 pkt 9 Regulaminu
 6. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, która zobowiązany jest okazywać przy wejściu do klubu, personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom o ile nie okażą karty członkowskiej, personel może zażądać okazania dowodu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karty członkowskiej przez Członka Klubu i osobie trzeciej jest zabroniona.
 7. W przypadku utraty lub zniszczenia karty członkowskiej Członek Klubu ma obowiązek powiadomić recepcję klubu w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowej karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł oraz ustaleniu danych osobowych Członka Klubu.
 8. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
 9. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu przez Członka Klubu. W przypadku tym Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia przez Klub o odstąpieniu od niej.

 3. Opłaty

 1. W przypadku gdy Umowa została podpisana na czas określony, opłacenie Umowy następuje gotówką lub kartą płatniczą w dniu podpisania Umowy
 2. W przypadku gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony z płatnościami samodzielnymi Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłat za karnet w formie gotówki,  karty płatniczej w recepcji Klubu lub przelewem przez stronę internetową, z góry, to jest na początku każdego okresu rozliczeniowego. Pierwsza płatność następuje w dniu podpisania umowy a kolejne w odstępach miesięcznych przez cały okres obowiązywania Umowy.
 3. W przypadku opóźnienia w opłacie za karnet Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z kanałów, telefonicznie, smsem, mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach wstępu do Klubu.
 4. W czasie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach  nie jest on uprawniony do wstępu do Klubu a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu.
 5. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za karnet przekraczających 7 dni pomimo wcześniejszego uregulowania wszystkich zaległości, Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego
 6. Członek Klubu z którym rozwiązano Umowę w trybie wskazanym w &3 pkt 5 w przypadku chęci zawarcia Umowy zobowiązany jest w pierwszej kolejności do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy.

4. Zasady korzystania z usług Klubu:

 1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu , przy czym  w zajęciach grupowych – zgodnie z terminarzem zajęć grupowych ustalonym w Klubie.

Klub otwarty jest w godzinach i dniach określonych na stronie internetowej Klubu www.sportoteka.eu oraz w recepcji Klubu

 1. Każdy Klient korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania a w szczególności do:

-        stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów

-        dbania i poszanowania mienia znajdującego się w Klubie

-        noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu

-        używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników

-        podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu

 1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz  palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.
 3. Osoby naruszające zasady porządku będą proszone o opuszczenie Klubu.
 4. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji.

5. Warunki zdrowotne wymagane dla udziału w zajęciach w Klubie i możliwości korzystania z siłowni

 1. W przypadku wystąpienia skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, instruktor ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.

6. Mienie Klienta

 1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa znajdująca się w szatni zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk w recepcji.
 2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce w szatni, która udostępniana i wykorzystywana jest wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klubowicza na teren Klubu
 4. Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji, wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł 

7. Postanowienia końcowe

 1. Instruktorzy oraz recepcja Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać  mailowo na adres recepcji
 2. Zmiany regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu
 3. Klub zastrzega sobie prawi do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku członków Klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.